English-Polish Dual Language » English-Polish Dual Language at Maspeth Elementary

English-Polish Dual Language at Maspeth Elementary

At P.S. 153 Queens, we're excited to offer a comprehensive Polish Dual Language Program for students in Pre-K, Kindergarten, First and Second Grade. Our program provides a unique opportunity for students to develop fluency and proficiency in both English and Polish languages, fostering cultural appreciation and academic success.

 

Program Overview:

Our Polish Dual Language Program is designed to support students in becoming bilingual, bi-literate, and culturally competent individuals. Through a carefully crafted curriculum, students engage in immersive language experiences that enhance their communication skills and cultural awareness.

 

Key Features:

 • Bilingual Instruction: Students receive instruction in both English and Polish languages, ensuring balanced language development across all subject areas.
 • Cultural Enrichment: Our program celebrates Polish culture through literature, music, art, and traditional customs, providing students with a rich cultural experience.
 • Qualified Teachers: Our dedicated and experienced bilingual teachers are proficient in both English and Polish, creating an inclusive and supportive learning environment.
 • Interactive Learning: Students actively participate in language-rich activities, including storytelling, role-playing, games, and group projects, fostering language acquisition and social interaction.
 • Parental Involvement: We encourage parental involvement in our Polish Dual Language Program through family events, workshops, and resources that support language learning at home.
 

Benefits of Our Program:

 • Bilingual Proficiency: Students develop strong language skills in both English and Polish, preparing them for academic success and future opportunities.
 • Cognitive Advantages: Research shows that bilingualism enhances cognitive abilities, including problem-solving, multitasking, and creativity.
 • Cultural Understanding: By exploring the language and traditions of Poland, students gain a deeper understanding and appreciation of diverse cultures.
 • Global Perspective: Bilingualism opens doors to global communication and collaboration, equipping students with valuable skills for an interconnected world.

 

Join us at PS 153 Queens and embark on a journey of linguistic and cultural exploration in our Polish Dual Language Program. Together, we'll pave the way for academic excellence and cross-cultural understanding. Dziękujemy! (Thank you!)

 

Admission Information:

Our Polish Dual Language Program is open to all students in Pre-K, Kindergarten, and First Grade. Admission is based on availability, and interested families are encouraged to apply through MySchools or contact the Family Welcome Center for enrollment information.

 

Pre-Kindergarten – Our Polish Dual Language pre-k program is open to zoned families only.  Parents can apply through MySchools - https://www.myschools.nyc/en/schools/pre-k/

 

Kindergarten - Our Polish Dual Language kindergarten program is open to any student who lives in NYC.  Parents can apply through MySchools - https://www.myschools.nyc/en/schools/kindergarten/

 

Grades 1st to 5th - Our Polish Dual Language program in grades 1st to 5th is open to any student who lives in NYC. Admission is based on availability, and interested families are encouraged to contact the Family Welcome Center to request a transfer.

Polsko-Angielski Program w P.S.153Q na Maspeth

 

W P.S. 153 Queens z radością oferujemy kompleksowy dwujęzyczny program dla uczniów klas przedszkolnych, zerówki, pierwszej i drugiej klasy. Nasz program zapewnia uczniom wyjątkową okazję do rozwijania płynności i biegłości zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

 

Przegląd programu:

Nasz polski program dwujęzyczny ma na celu wspieranie uczniów w stawaniu się osobami dwujęzycznymi i dwukulturowymi. Dzięki starannie opracowanemu programowi nauczania, uczniowie angażują się w bogate doświadczenia językowe, które zwiększają ich umiejętności komunikacyjne i świadomość kulturową.

 

Kluczowe cechy:

 • Dwujęzyczne nauczanie: Uczniowie uczą się zarówno w języku angielskim, jak i polskim, zapewniając zrównoważony rozwój językowy we wszystkich obszarach tematycznych.
 • Wzbogacenie kulturowe: Nasz program przekazuje uczniom wiedzę o polskiej kulturze poprzez literaturę, muzykę, sztukę i tradycyjne zwyczaje, zapewniając uczniom bogate doświadczenie kulturowe.
 • Wykwalifikowani nauczyciele: Nasi oddani i doświadczeni dwujęzyczni nauczyciele biegle posługują się językiem angielskim i polskim, tworząc integracyjne i wspierające środowisko nauki.
 • Interaktywna nauka: Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach bogatych językowo, w tym w opowiadaniu historii, odgrywaniu ról, grach i projektach grupowych, wspierając naukę języka i interakcje społeczne.
 • Zaangażowanie rodziców: Zachęcamy rodziców do zaangażowania się w nasz polski program dwujęzyczny poprzez wydarzenia rodzinne, warsztaty i wspieranie nauki języka w domu.

 

Korzyści z naszego programu:

 • Biegłość dwujęzyczna: Uczniowie rozwijają solidne umiejętności językowe zarówno w języku angielskim, jak i polskim, co pomoże im osiągnąć sukcesy w nauce i przygotuje na nowe wyzwania w przyszłości.  
 • Korzyści poznawcze: Badania pokazują, że dwujęzyczność poprawia zdolności poznawcze, w tym rozwiązywanie problemów, wielozadaniowość i kreatywność.
 • Zrozumienie kultury: Poznając język i tradycje Polski, uczniowie zyskują głębsze zrozumienie i docenienie różnorodnych kultur.
 • Globalna perspektywa: Dwujęzyczność otwiera drzwi do globalnej komunikacji i współpracy, wyposażając uczniów w cenne umiejętności w połączonym świecie.

 

Dołącz do nas w PS 153 Queens i wyrusz w podróż językowej i kulturowej eksploracji w naszym polskim programie dwujęzycznym. Razem utorujemy drogę do doskonałości akademickiej i zrozumienia międzykulturowego. Dziękujemy! 

 

Informacje o przyjęciu:

Nasz polski program dwujęzyczny jest otwarty dla wszystkich uczniów w przedszkolu, zerówce, klasie pierwszej i drugiej. Przyjęcie zależy od dostępności miejsc, a zainteresowane rodziny zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem MySchools lub skontaktowania się z Family Welcome Center w celu uzyskania informacji o zapisach.

 

Przedszkole/ Pre-K – Nasz polski dwujęzyczny program przedszkolny jest otwarty tylko dla rodzin strefowych. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem MySchools - https://www.myschools.nyc/en/schools/pre-k/.

 

Zerówka / Kindergarten - Nasz polski dwujęzyczny program przedszkolny jest otwarty dla wszystkich uczniów mieszkających w Nowym Jorku. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem MySchools - https://www.myschools.nyc/en/schools/kindergarten/.

 

Klasy od 1 do 5 - Nasz polski program dwujęzyczny w klasach 1 do 5 (w chwili obecnej do klasy 3 w roku szkolnym 2024/2025) jest otwarty dla każdego ucznia mieszkającego w Nowym Jorku. Przyjęcie zależy od dostępności miejsc, a zainteresowane rodziny zachęcamy do kontaktu z Family Welcome Center w celu złożenia wniosku o przeniesienie.